Dokumentačné centrá

Aká je ich úloha?

  • pomáhajú vysokým školám a výskumným ústavom podporovať a rozvíjať vzdelávacie a výskumné aktivity v oblasti európskej integrácie
  • podnecujú ich k účasti na diskusiách o Európe
  • prinášajú širokej verejnosti informácie o politikách a aktivitách Európskej únie

Čo poskytujú?

  • prezenčné štúdium oficiálnych publikácií inštitúcií Európskej únie
  • prístup k elektronickým informačným zdrojom
  • rešeršné a konzultačné služby pri vyhľadávaní relevantných informácií
  • sprístupnenie bezplatných informačných publikácií a letákov o EÚ

Kde ich nájdete?

Centrum vedecko-technických informácií SR
Európske dokumentačné centrum
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Kontakt: PhDr. Mária Harachová
Tel: +421 2 6925 3110
E-mail: harachova@cvtisr.sk
Web: www.edis.sk

Univerzita Komenského – Knižnica Právnickej fakulty
Európske dokumentačné centrum
Šafárikovo nám. 6
818 05 Bratislava
Kontakt: PhDr. Anna Bágeľová
Tel: +421 2 5924 4460
E-mail: anna.bagelova@flaw.uniba.sk
Web: www.flaw.uniba.sk/index.php?id=2378

Univerzita Mateja Bela – Univerzitná knižnica
Európske dokumentačné centrum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Eva Hollá
Tel: +421 48 446 52 14
E-mail: eva.holla@umb.sk
Web: www.library.umb.sk/edc

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  – Univerzitná knižnica
Európske dokumentačné centrum
Kováčska 26
041 80 Košice
Kontakt: Ing. Eva Matušovičová
Tel: +421 55 7271 218
E-mail: Eva.Matusovicova@upjs.sk
Web: http://library.upjs.sk

Slovenská ekonomická knižnica  Ekonomickej univerzity

Európske dokumentačné centrum

Dolnozemská 1

852 35 Bratislava

Kontakt: Ing. Miriam Vertaľová

Tel.: 02/6729 1613
E-mail: sek@sekba.euba.sk