Väčšia transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok

22. decembra 2017

Európska komisia dnes navrhla novú smernicu o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach v celej EÚ. Jej cieľom je v prvom rade znížiť riziko nedostatočnej ochrany pracovníkov a doplniť a zmodernizovať existujúce povinnosti informovať pracovníka o pracovných podmienkach. Stanovujú sa minimálne normy, aby sa zaistilo, že výhody vyplývajúce z vyššej predvídateľnosti a prehľadnosti pracovných podmienok sa budú vzťahovať na všetkých pracovníkov vrátane ľudí s atypickými (pracovnými) zmluvami.

Odhadujeme, že opatrenia v návrhu sa budú vzťahovať na 2 až 3 milióny ďalších pracovníkov s atypickými (pracovnými) zmluvami a poskytnú im ochranu. V návrhu sa nachádzajú aj opatrenia s cieľom zabrániť administratívnemu zaťaženiu zamestnávateľov, napríklad poskytnutím možnosti predkladať požadované informácie elektronicky.

Obsah návrhu v skratke:

  • Zosúladenie pojmu pracovník v judikatúre Európskeho súdneho Dvora – podľa súčasných pravidiel sa uplatňujú rozličné vymedzenia pojmu
  • Smernica sa má týkať aj takých foriem zamestnania ako sú napríklad  pracovníci v domácnosti, marginálni zamestnanci na kratší pracovný čas alebo pracovníci s veľmi krátkodobými zmluvami. Pribudnú nové formy zamestnania, ako práca na vyžiadanie, práca za poukážky a pracovníci platforiem
  • Poskytnutie informácií pracovníkovi pri nástupe do zamestnania, nie po dvoch mesiacoch po nástupe
  • Nové minimálne práva, ako právo na lepšiu predvídateľnosť práce pre ľudí s prevažne premenlivým rozvrhnutím pracovného času, možnosť požiadať o prechod na stabilnejšie formy zamestnania a dostať písomnú odpoveď alebo právo na povinnú odbornú prípravu bez toho, aby sa odpočítala zo mzdy
  • Posilnenie spôsobov presadzovania práva a nápravy

Podrobnosti:    Tlačová správa