Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tri výzvy zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

19. decembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 15. decembra 2017 tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

Doména: Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Alokácia: 48 000 000 EUR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

Doména: Priemysel pre 21. storočie

Alokácia: 82 000 000 EUR

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

Doména: Zdravé potraviny a životné prostredie

Alokácia: 34 000 000 EUR

Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Cieľom výziev je podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch a zoskupeniach podnikov a podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva. Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť, v súlade s nasledujúcimi doménami inteligentnej špecializácie:

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
  • Priemysel pre 21. storočie,
  • Zdravé potraviny a životné prostredie.  

Oprávnenými žiadateľmi sú malé, stredné aj veľké podniky registrované na území SR, zapísané v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré ku dňu predloženia žiadosti existujú minimálne 3 roky. Na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie.

Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení.

Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj predkladanie príloh. V záujme minimalizovať administratívnu záťaž žiadateľov je celý proces výrazne zjednodušený.

Viac informácií môžete získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .