Granty na informovanie o úlohách kohéznej politiky v regiónoch

6. októbra 2017

Európska komisia vypísala výzvu na predkladanie žiadostí o grant na podporu informovania o úlohách kohéznej politiky v regiónoch. Cieľom výzvy okrem iného je:

  • zvyšovať informovanosť o projektoch financovaných EÚ, najmä prostredníctvom politiky súdržnosti, a o ich vplyve na život ľudí,
  • šíriť informácie a podporovať otvorený dialóg o politike súdržnosti, jej výsledkoch, jej úlohe pri plnení politických priorít EÚ, ako aj o jej budúcnosti,
  • podnecovať účasť občanov na záležitostiach týkajúcich sa politiky súdržnosti a podporovať ich zapojenie do procesu stanovovania priorít pre budúcnosť tejto politiky.

Oprávnení žiadatelia musia byť právnické osoby usadené a zaregistrované v členskom štáte EÚ. Môže ísť napríklad o mediálne organizácie/spravodajské agentúry (televízia, rozhlas, tlač, online médiá, nové médiá), neziskové organizácie, univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie, výskumné centrá, think-tanky, či orgány verejnej moci.

Minimálna výška grantu je 70 000 EUR a maximálna 500 000 EUR. Grant EÚ bude mať formu náhrady do výšky 80 % skutočných oprávnených nákladov akcie. Žiadateľ musí zaručiť spolufinancovanie.

Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti do 16. októbra 2017. Viac informácií ako aj presné podmienky nájdete tu.