Získajte grant na informovanie o úlohách kohéznej politiky v regiónoch

5. októbra 2017

EK:  Pomôžte nám lepšie informovať o úlohách kohéznej politiky a podporovať jej pochopenie v rámci všetkých regiónov EÚ zapojením sa do výzvy o poskytnutie grantu od Európskej komisie.

Cieľom výzvy okrem iného je:

  • zvyšovať informovanosť o projektoch financovaných EÚ, najmä prostredníctvom politiky súdržnosti, a o ich vplyve na život ľudí,
  • šíriť informácie a podporovať otvorený dialóg o politike súdržnosti, jej výsledkoch, jej úlohe pri plnení politických priorít EÚ, ako aj o jej budúcnosti,
  • podnecovať účasť občanov na záležitostiach týkajúcich sa politiky súdržnosti a podporovať ich zapojenie do procesu stanovovania priorít pre budúcnosť tejto politiky.

Oprávnení žiadatelia musia byť právnické osoby usadené a zaregistrované v členskom štáte EÚ. Napríklad môže ísť o mediálne organizácie/spravodajské agentúry (televízia, rozhlas, tlač, online médiá, nové médiá), neziskové organizácie, univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie, výskumné centrá, think-tanky, či orgány verejnej moci.

Minimálna výška grantu bude predstavovať 70 000 EUR a jeho maximálna výška 500 000 EUR. Grant EÚ bude mať formu náhrady do výšky 80 % skutočných oprávnených nákladov akcie. Žiadateľ musí zaručiť spolufinancovanie zostávajúcej sumy z vlastných zdrojov. Orientačné trvanie akcií by malo byť 12 mesiacov (od 1. februára 2018 do 31. januára 2019).

Lehota na predkladanie žiadostí je 16. októbra 2017.

 REGIO-2017-00388-00-00-SK-TRA-00

Viac informácií ako aj presné podmienky nájdete v prílohe alebo  tu.

Zdroj:   http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/