Bezpečnostná únia: priority na rok 2017 splnené

8. septembra 2017

Európska komisia dnes predložila správu, ktorá mapuje už prijaté opatrenia na posilnenie bezpečnosti za posledný rok a zároveň načrtáva čo nás čaká v ďalšom roku.

Cieľom týchto opatrení, je posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ, zlepšiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, eliminovať priestor na pôsobenie teroristov a predchádzať radikalizácii.

Komisia podporila členské štáty v ich úsilí, ktoré za posledný rok vynaložili v súvislosti s dvoma hlavnými piliermi: bojom proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, ako aj prostriedkom na ich podporu a posilňovaním našej obranyschopnosti a budovaním odolnosti proti týmto hrozbám.

Patrí sem napríklad zavedenie systematického vyhľadávania v bezpečnostných databázach, posilnenie Schengenského informačného systému, vytváranie európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), smernica o boji proti terorizmu a mnohé iné.

Podrobnosti o nich sa dozviete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3088_sk.htm