Premiestňovanie: Komisia pristupuje k ďalšej fáze konania o porušení právnych predpisov proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku

31. júla 2017

Európska komisia 26. júla Českej republike, Maďarsku a Poľsku zaslala odôvodnené stanoviská pre nesplnenie ich právnych záväzkov týkajúcich sa premiestňovania (relokácie).

Napriek tomu, že Komisia tieto tri krajiny opakovane vyzývala na prijatie opatrení a minulý mesiac proti nim začala konanie o porušení právnych predpisov, tieto tri krajiny porušujú aj naďalej právne povinnosti a neberú ohľad na svoje záväzky voči Grécku, Taliansku a ďalším členským štátom.

Odpovede týchto štátov Európska komisia nevyhodnotila ako uspokojivé, pretože žiadna z uvedených krajín v nich neuviedla, že by mohol na svojom území začať urýchlene s premiestňovaním. Zároveň žiadnym z uvádzaných argumentov – či už prípadom Súdneho dvora proti Rade, ktorý sa v súčasnosti prejednáva, no ktorý nemá odkladný účinok, alebo prejavmi solidarity inými spôsobmi, prípadne problémami s vykonávaním bezpečnostných kontrol – nemožno zdôvodniť, prečo neboli prisľúbené miesta, ktoré sú k dispozícii na premiestnenie. Z tohto dôvodu sa Komisia rozhodla prejsť do ďalšej fázy konania o porušení právnych predpisov.

V rozhodnutiach Rady sa od členských štátov vyžaduje, aby v záujme zabezpečenia rýchleho a riadneho postupu premiestnenia každé tri mesiace predložili prísľub týkajúci sa miest, ktoré sú na premiestnenie k dispozícii. Maďarsko od spustenia systému premiestnenia neprijalo vôbec žiadne kroky a Poľsko od decembra 2015 nepremiestnilo ani jednu osobu a nepredložilo žiaden prísľub. Česká republika nepremiestnila nikoho od augusta 2016 a už viac ako rok nepredložila žiadne nové prísľuby.

Odôvodnené stanovisko je druhým krokom v rámci konania vo veci porušenia právnych predpisov a obsahuje formálnu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ, pričom členské štáty vyzýva, aby Komisiu informovali o opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu v stanovenej lehote. Vzhľadom na to, že rozhodnutia Rady o premiestnení boli prijaté v reakcii na núdzovú situáciu, a berúc do úvahy opakované výzvy, ktoré boli uvedeným trom členským štátom zaslané, majú teraz orgány Českej republiky, Maďarska a Poľska čas jeden mesiac, namiesto bežnej dvojmesačnej lehoty, na to, aby na uvedené odôvodnené stanovisko reagovali. Ak Komisia nedostane žiadnu odpoveď alebo ak vyjadrenia poskytnuté v odpovedi nebudú uspokojivé, môže sa Komisia rozhodnúť pristúpiť k ďalšej fáze konania vo veci porušenia právnych predpisov a vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

TS Premiestňovanie – Komisia postupuje k ďalšej fáze konania o porušení právnych predpisov proti Českej republ