Komisia sa rozhodla postúpiť prípady 3 členských štátov na Súdny dvor ohľadne smernice o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie

17. júla 2017

Európska komisia dnes prijala rozhodnutie o postúpení prípadov Slovenska, Belgicka a Chorvátska na Súdny dvor EÚ pre omeškanie transpozície smernice o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie (smernica 2014/61/EÚ). Členské štáty mali smernicu previesť to svojich národných právnych poriadkov do 1. Januára 2016. Komisia požiada Súdny dvor, aby na tieto tri krajiny uložil penále z omeškania za každý deň odo dňa vynesenia rozsudku, až kým smernica nenadobudne účinnosť v ich národnom práve.

Smernica o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie môže ušetriť až 30 % nákladov na zavedenie vysokorýchlostného internetu. Obsahuje napríklad pravidlá využívania súčasných pevných infraštruktúr (napríklad vedenia, stožiarov, veží a pod.) vysokorýchlostného internetu. Smernica rieši koordináciu stavebných prác v rôznych odvetviach vrátane telekomunikácií, energetiky, odpadových vôd, dopravy a ďalších. Vďaka týmto opatreniam sa vytvoria podmienky na efektívnejšie rozmiestnenie novej pevnej infraštruktúry, aby spojazdnenie sietí zlacnelo. 80 % nákladov tvoria stavebné práce, ako napríklad kopanie ciest, kam sa položí vedenie širokopásmového pripojenia. Tieto pravidlá majú rozšíriť prístup ľudí v EÚ k vysokorýchlostnému internetu. Uplatňovanie smernice o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie je veľmi dôležité aj z hľadiska dokončenia jednotného digitálneho trhu a zlepšenia vzájomnej prepojenosti.

TS INFRINGEMENT smernica o lacnejsom sirokopasmovom pripojeni