EP vyzýva členské štáty na zrýchlenie premiestňovania utečencov, najmä detí

22. mája 2017

Členské štáty EÚ musia naplniť svoj záväzok premiestniť do septembra tohto roku 160.000 žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska, uvádza sa v uznesení, ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Prioritne by podľa poslancov mali byť premiestnené nesprevádzané neplnoleté osoby.

  • Na najlepšej ceste k dosiahnutiu relokačného záväzku sú Fínsko a Malta.
  • Komisia musí zvážiť postup pri porušení povinnosti členskými štátmi.
  • Relokácie musia byť predĺžené až do zreformovania dublinského azylového systému.

Poslanci odsúdili fakt, že napriek dohode ministrov v Rade EÚ na premiestnení 160.000 žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska do septembra 2017 členské štáty dosiaľ relokovali iba približne 11% z celkového počtu žiadateľov – podľa údajov Komisie to bolo k 16. máju iba 18.770 osôb. Parlament vyjadril sklamanie nad nedostatkom solidarity členských štátov a ich neochotou rozdeliť si zodpovednosť.

Uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 398 (za): 134 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania), vyzýva členské štáty na dodržanie svojich relokačných záväzkov. Vlády členských štátov tiež žiada, aby pri premiestňovaní uprednostnili neplnoletých žiadateľov o azyl, ktorí nie sú sprevádzaní rodinnými príslušníkmi, ako aj ďalšie zraniteľné osoby. Poslanci pripomínajú, že dosiaľ bol presunutý iba jeden nesprevádzaný neplnoletý žiadateľ o azyl.

Uznesenie kritizuje niektoré členské štáty za príliš obmedzujúci a diskriminačný prístup k relokáciám – napríklad premiestňovanie iba osamelých matiek, vylúčenie žiadateľov z niektorých krajín, akou je Eritrea, alebo uplatňovanie neúmerne rozsiahlych bezpečnostných previerok.

Väčšina členských štátov v premiestňovaní žiadateľov o azyl výrazne zaostáva, uvádzajú poslanci. Štyri krajiny participujú na relokáciách iba vo veľmi obmedzenom rozsahu a dva členské štáty sa na premiestňovaní dosiaľ odmietajú podieľať, dodávajú.

Parlament zdôraznil, že ak členské štáty nepresunú všetkých žiadateľov o azyl do septembra, v relokáciách oprávnených osôb budú musieť pokračovať v ďalších mesiacoch. Poslanci preto navrhujú predĺženie platnosti relokačného mechanizmu až do ukončenia reformy dublinského nariadenia o pravidlách posudzovania žiadostí o azyl.

Zdroj:    http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20170511IPR74349/ep-vyz%C3%BDva-%C4%8Dlensk%C3%A9-%C5%A1t%C3%A1ty-na-zr%C3%BDchlenie-premiest%C5%88ovania-ute%C4%8Dencov-najm%C3%A4-det%C3%AD