15. marca 2017

V roku 2015 dosiahol podiel energie získanej z obnoviteľných zdrojov 16,7 percenta na hrubej konečnej spotrebe energie v Európskej únii (EÚ) čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2004 (8,5 percenta), teda prvým rokom, pre ktorý sú dostupné údaje.  V porovnaní s predošlým rokom zároveň narástol podiel obnoviteľných zdrojov až v 22  z 28 členských štátov, vrátane Slovenska.

Cieľom na rok 2020 pre EÚ, definovaný v stratégii Európa 2020, je pritom dosiahnuť 20-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie.

V rámci členských štátov zaznamenalo zďaleka najvyšší podiel Švédsko, kde energia z obnoviteľných zdrojov tvorila až 53,9 percentný podiel na hrubej konečnej spotrebe energie, nasledovali Fínsko (39,3 percenta), Lotyšsko (37,6 percenta), Rakúsko (33 percent) a Dánsko (30,8 percenta). Naopak, najnižší podiel obnoviteľných zdrojov bol zaznamenaný v Luxembursku a na Malte (oba 5 percent), v Holandsku (5,8 percenta), Belgicku (7,9 percent) a vo Veľkej Británii (8,2 percent). Na Slovensku predstavoval tento podiel 12,9 percenta.

Každý členský štát EÚ má zároveň v rámci stratégie Európa 2020 stanovený vlastný národný cieľ. Tie berú do úvahy rozdielne východiská členských štátov, ich potenciál v oblasti obnoviteľnej energie a ekonomickú výkonnosť.  Od nášho národného cieľa 14 percent, ktorý by malo Slovensko dosiahnuť v 2020, nás delí už len 1,1 percentuálneho bodu.

V rámci 28 členských štátov EÚ dosiahlo už hodnoty požadované v rámci národných cieľov do roku 2020 jedenásť z nich, a to: Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Chorvátsko, Taliansko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Fínsko a Švédsko. Najhoršie v tomto ohľade sú na tom Holandsko (8,2 percentuálnych bodov od dosiahnutia svojho národného cieľa na rok 2020), Francúzsko (7,8 pb), Írsko , Veľká Británia (obe 6,8 pb) a Luxembursko (6 pb).

Eurokomisár pre energetiku Maroš Šefčovič k tomu uviedol: „Som rád, že sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe v Európskej únii zvyšuje a že energia z obnoviteľných zdrojov sa stala neoddeliteľnou súčasťou transformácie energetického systému. Pevne verím, že sa nám podarí splniť stanovený cieľ –  aby do roku 2020 aspoň 20 percent a do roku 2030 aspoň 27 percent energie pochádzalo práve z obnoviteľných zdrojov. Určite k tomuto trendu dopomohol aj pokles cien solárnej a veternej technológie, čo sa odrazilo aj v náraste počtu spotrebiteľov, ktorí čoraz  častejšie hľadajú alternatívne možnosti výroby elektrickej energie. Vyše jeden milión ľudí pracuje v priemysle, ktorý sa zaoberá výrobou technológií obnoviteľných zdrojov a len vo veternom sektore došlo k päťnásobnému nárastu oproti roku 2005. S cieľom reagovať na tento technologický pokrok a kvalitatívne novú situáciu v energetickom sektore, Európska komisia v novembri prijala legislatívny balíček o novej podobe trhu s elektrickou energiou; tento posilňuje práva spotrebiteľov v oblasti výroby vlastnej energie a možnosti ďalej obchodovať s prebytočnou energiou, práva spotrebiteľov zakladať spoločenstvá, ktoré umožňujú výrobu, spotrebu, uskladnenie, ale aj predaj elektriny z obnoviteľných zdrojov. Slovensko je na dobrej ceste dosiahnuť svoje záväzky v oblasti obnoviteľných zdrojov. ”